Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

List Okólny na drugi rok Wielkiej Nowenny przez 100 leciem erygowania Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła 30.01.2013

LIST OKÓLNY NA DRUGI ROK WIELKIEJ NOWENNY MICHALICKIEJ NOWENNY PRZED 100 – LECIEM ERYGOWANIA ZGROMADZENIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

Motto: Istotę duchowości michalickiej określa zawołanie św. Michała Archanioła „Któż jak Bóg” (Konstytucje, 10).

Drodzy Współbracia Michalici,

Siostry Michalitki,

Czciciele i Rycerze św. Michała Archanioła,

Współpracownicy i Przyjaciele Zgromadzenia św. Michała Archanioła,

Kochana Młodzieży!

 

W minionym Roku Jubileuszowym 2012 spoglądaliśmy wstecz, za siebie
w świątobliwe życie bł. Bronisława, przypominaliśmy sobie szczegółowe wydarzenia z jego życia i zanurzaliśmy się w głębię jego duchowości, by czerpać z jego ducha apostolską pasję na dziś i na jutro.

Po tym szczególnym zapatrzeniu w postać Ojca Założyciela wchodząc w drugi rok Wielkiej Michalickiej Nowenny przed Jubileuszem 100.lecia erygowania naszej rodziny zakonnej pragniemy oczami wiary i nadziei popatrzeć w przyszłość oświetlając światłem Ducha Świętego całą drogę naszego Instytutu. To droga na dziś i jutro, bo ona stanowi serce naszej tożsamości w Kościele i świecie oraz serce wszelkich naszych działań.

Istota duchowości wyraża się w zawołaniu św. Michała Archanioła „Któż jak Bóg”. Stanowi ona wezwanie do kontemplacji kochającego Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego, do odkrywania Jego przymiotów na kartach Pisma św. takich jak wieczność, wszechmoc, dobroć, sprawiedliwość, świętość i miłosierdzie. Otóż nasze michalickie zawołanie „Któż jak Bóg” jest owocem poznania, kontemplacji i adoracji, jest swego rodzaju okrzykiem serca rozmiłowanego w Bogu. Jesteśmy zaproszeni do udziału w życiu trynitarnym, do oglądania oblicza Chrystusa, do odkrywania uderzeń Jego serca, do przeżywania naszej godności dziecka bożego i tego, że od chrztu św. jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Jest to zaproszenie do odkrywania naszego przebóstwienia i przeznaczenia do rzeczy wielkich, do udziału w życiu samego Boga, do udziału w Jego świętości i wieczności. Jak z tego wynika nasze serca są stworzone do rzeczy nadzwyczaj wielkich i pięknych. Te prawdy o posiadaniu Boga w sobie i nadzieję przeżywania z Nim wieczności, nosił głęboko w sercu Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz.

Jako Jego duchowi synowie jesteśmy wezwani do odkrywania i kontemplacji zadziwiającego działania Pana Boga w historii naszego Zgromadzenia, naszych wspólnot i ośrodków duszpasterskich oraz w osobistym przeżywaniu powołania. Owocem tej kontemplacji jest zachwyt serca i pełne uwielbienia zawołanie: „Któż jak Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty. Niech to będzie rok wielkiej wdzięczności.

Inny aspekt tego zawołania wzywa nas do miłowania całym sercem, bez połowiczności, fragmentaryczności, do dokonywania właściwych codziennych wyborów na wzór św. Michała Archanioła, który wybrał Boga. Mamy Go wybierać codziennie na nowo przez naszą wierność, a zarazem z pasją i aktywną gorliwością pracować na polu wychowawczo-duszpasterskim, edukacyjnym, misyjnym i wydawniczym.

Imię św. Michała Archanioła odnosi nas do świata istot duchowych żyjących
w bliskości Boga, który jest po trzykroć święty. Stanowi to dla nas zaproszenie do życia
w obecności Pana, przeżywania tego, że jest Emmanuelem. Nie wolno nam przeoczyć Jego miłującej obecności.

Michał Archanioł jest „Wielkim Księciem Niebieskim”, prorok Daniel nazywa go pierwszym z książąt (Dn 10,13.21). Wielki, czyli ważny, zasłużony dla nieba, ten który dokonał wspaniałych czynów, a zarazem, ktoś mający duże wpływy, będący autorytetem w jakiejś dziedzinie, otoczony sławą. Wielkość św. Michała Archanioła polega na doskonałym poznaniu zamysłu Stwórcy i posłusznym pełnieniu Jego Woli. Jest to pokorna służba Bogu i ludziom, powierzającym się jego opiece i wstawiennictwu.

Bł. Jan Paweł II w czasie swego pobytu w Sanktuarium Św. Michała Archanioła na Gargano w 1987 roku mówił o św. Michale: Jest on Archaniołem, który dochodzi nienaruszalnych praw Boga. To jeden z książąt nieba, skąd wyjdzie Zbawiciel, który
w przyszłości przejmie panowanie nad światem (Mt 28,18). Święty Michał jako Książe Niebieski, jest przywódcą niebiańskich zastępów, w przeciwieństwie do Szatana, który jest księciem ziemskim, władcą tego świata. To zarazem ten, któremu Pan Bóg oddał pod opiekę Kościół. Posiadanie św. Michała Archanioła jako Stróża i Patrona naszego Zgromadzenia, wzbudza zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Jest to Stróż najwierniejszy. Cechuje go obowiązkowość i nieustanna dyskretna opieka. Można się na Nim oprzeć i bezgranicznie Mu zaufać.

Trzeba nam na nowo odczytać Go jak Patrona danego nam i Kościołowi na współczesne czasy, jako niezwykłego orędownika.

Drugi rok nowenny wzywa nas zatem do odnowienia osobistej i wspólnotowej więzi
z naszym Patronem, do odkrywania Jego pełnej tajemnic i skutecznej obecności w historii naszej wspólnoty zakonnej.

W Akcie Poświecenia św. Michałowi Archaniołowi wypowiadamy słowa: Pragniemy usilnie szerzyć Twoją cześć. Czcimy św. Michała Archanioła w najbardziej znanych formach, a więc przez modlitwę, post, umartwienie, dobre czyny, przez powściągliwość
i pracę (duchową, intelektualną i fizyczną). Czynimy to także przez działania zewnętrzne: głoszenie Słowa Bożego, budowanie świątyń, publikacje, a przede wszystkim przez dawanie świadectwa.

Niech te 365 dni 2013 roku będzie szczególnym czasem bliskiego spotkania ze św. Michałem Archaniołem na płaszczyźnie wiary, niech pobudzi nas do nowych działań apostolskich na rzecz pozyskiwania Jego nowych czcicieli, poprzez pomnożenie liczby członków naszych grup apostolskich, niech peregrynacja cudownej figury z Sanktuarium Św. Michała Archanioła z Monte Sant’Angelo po wszystkich placówkach naszego Zgromadzenia, przypomni nam o Jego roli w życiu Kościoła i naszej rodziny zakonnej.

Również w tym roku będą obecne relikwie św. Jana Bosko w Markach w parafii św. Andrzeja Boboli 27 maja, w Miejscu Piastowym w Sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. B. Markiewicza 11 i 12 lipca br. oraz w Toruniu w parafii Św. Michała Archanioła i bł. B. Markiewicza.

Wraz z rozpoczęciem II roku Nowenny zalecam bardzo owocną praktykę dzielenia się Słowem Bożym. Chodzi tu o spotkania całej wspólnoty jeden raz
w tygodniu przy stole Słowa Bożego, o wspólne pochylanie się nad tekstami z liturgii słowa na najbliższą niedzielę. Każda wspólnota dostosuje się tutaj do swoich możliwości czasowych, ale najlepiej będzie uczynić to na początku lub w środku tygodnia.

Musimy pamiętać, że każda stronica Pisma Świętego objawia rąbek tajemnicy Boga, a nam został zadany trud odkrywania jej. Wiedzieli o tym Ojcowie Kościoła, którzy wprost nieustannie w swoim nauczaniu czerpali z Pisma Świętego. Wiedziały o tym całe zastępy pustelników i mnichów na przestrzeni wieków, którzy indywidualnie lub wspólnie pochylali się nad Słowem Bożym. Wiedział o tym genialny holenderski malarz Rembrandt, który w 1645 roku malując obraz zatytułowany „Święta Rodzina z aniołami” na pierwszym planie ukazuje Matkę Najświętszą czytającą Biblię. Obok Niej stoi kołyska ze śpiącym Bożym Dzieciątkiem, na którego pada blask z nieba. Podobny blask pada także na twarz Matki Najświętszej i na Biblię. Wymowa tego obrazu jest oczywista. Maryja pochyla się nad Biblią i wpatruje się w nią, pragnąc przy jej pomocy przyjrzeć się Synowi i odczytać przedziwny Boży plan zbawienia, który się w Nim wypełni. Maryja, gorliwa córka Narodu Wybranego, po prostu spędza wiele czasu przy Piśmie Świętym, adorując w ten sposób Syna, zanim objawi się On światu. Maryja czuwa przy Biblii i przy Synu.

Przy tym obrazie będzie nam łatwiej usłyszeć i podjąć wezwanie bł. Jana Pawła II, które niegdyś skierował do nas: „Uczyńmy Pismo Święte źródłem natchnienia dla nas samych. Uczyńmy je źródłem naszego wewnętrznego życia”. A św. Bernard z Clairvaux mówiąc o Słowie Bożym poucza: „Niech ono przeniknie do głębi twej duszy, niech przepoi twoje pragnienia i obyczaje. Pożywaj z jego bogactwa, a twoja dusza będzie się nim rozkoszować. Nie zapominaj o tym chlebie, by nie stwardniało twe serce, lecz by się nim syciła twoja dusza”. A zatem chodzi o to, by Pismo Święte było bardzo często przez nas czytane i rozważane. W ślad za tym pójdzie dzielenie się Słowem Bożym z innymi.

 

Modlitwa do Matki Bożej (do odmawiania na początku lectio divina )

Dziewico Matko, bądź przy mnie, jak byłaś bliska Apostołom w Wieczerniku,

umacniaj i pogłębiaj w moim duchu pragnienie Boga. Ty, Dziewico Milczenia,

strzeż mojego skupienia, zatrzymaj daleko ode mnie niepotrzebne fantazje,

roztargnienia i zaniedbania. Niewiasto posłuszna, pomóż mi otworzyć serce,

zanim otworzę księgę, tak aby stało się gościnnym domem dla Słowa.

Podpowiedz mi, Niewiasto Modlitwy, słowa, które wzruszą serce Boga i sprawią,

by On napełnił mnie obficie wiedzą i zrozumieniem. Niewyczerpana Księgo,

która dałaś światu do czytania wieczne Słowo Ojca, prowadź mnie w lekturze

świętego Tekstu, abym umiał znaleźć w każdym słowie jedyne Słowo, w którym

Ojciec wyraża całkowicie samego siebie. Ty, która jesteś Świątynią Ducha,

wspieraj mnie w medytacji, bym był podobny do Ciebie, Dziewico,

która zachowujesz wszystkie sprawy rozważając je w sercu. Niewiasto Modlitwy,

daj mi uczestniczyć w tej radości, z jaką wielbiłaś Pana; niech Twoje uwielbienie

i Twój śpiew staną się moimi. Lustro odzwierciedlające doskonale Obraz Syna,

uproś mi łaskę życia, które będzie wiernym wyrazem tego, co czytam, medytuję,

o co błagam i co kontempluję.

(+Marcello Semeraro, biskup diecezji Albano)

 

W Święto bł. Bronisława Markiewicza, Założyciela Zgromadzenia, 30 stycznia 2013 r.

 

 

 

 

Ks. Kazimierz Radzik

Przełożony generalny

Marki-Polska, 30.01.2013

L.dz. 03/021/13